การประกวดโครงการTO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562

การประกวดโครงการTO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562
------------------------------------------------
26 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยจ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 14.00 น. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซีพีออล์ จำกัด มหาชน (ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่) ตำแหน่ง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 3 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ เพื่อเข้าไปประกวดในระดับประเทศต่อไป