นายมนูญ สุขศรีจันทร์

 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

 

ลิงค์

 
 

เว็บสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชี่ยงใหม่

คู่มือสนับสนุนด้านองค์ความรู้

ศูนย์บริการร่วม

ระบบงานธุรการ

งบทดลอง

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

สถิติแรงงานจังหวัด

 
 
จุลสารแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560
สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 1/60
จุลสารแรงงานประจำเดือนเมษายน 2560
จุลสารแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2560
จุลสารแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
จุลสารแรงงานประจำเดือนมกราคม 2560
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับรายปี 2559
ตารางข้อมูลแสดง ประชากรวัยแรงงานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 4/2558
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ จังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาสที่ 1-57
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ จังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาสที่ 1-57
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ จังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาสที่ 1-57
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ไตรมาส 1-57
จำนวนตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ผู้มีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2554-2555 ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้มีงานทำจำแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ปี 2554 - 2555 ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้มีงานทำจำแนกตามเพศและสถานภาพการทำงาน ปี 2554 - 2555 ของจังหวัดเชียงใหม่
ประชากรและกำลังแรงงาน จำแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ปี 2554 - 2555 ของจังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ จำแนกตามลักษณะการเข้าเมือง เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555
แสดงจำนวนตำแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555
ผู้มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและเพศ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2555
จำนวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2555
จำนวนตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัด เชียงใหม่ จำแนกตามการศึกษา เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จำแนกตามปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน และเพศ พ.ศ. 2549
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จำแนกตามปัญหาจากการทำงาน และเพศ พ.ศ. 2549
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามจำนวนชั่วโมงการทำงาน และเพศ พ.ศ. 2549