นายมนูญ สุขศรีจันทร์

 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

 

ลิงค์

 
 

เว็บสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชี่ยงใหม่

คู่มือสนับสนุนด้านองค์ความรู้

ศูนย์บริการร่วม

ระบบงานธุรการ

งบทดลอง

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

ข่าวกิจกรรม

 
 
ภาพข่าว หัวข้อ
เยี่ยมชม และให้กำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ new
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการเพาะเห็ด อ.สารภี จ.เชียงใหม่ new
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำสบู่แฮนด์เมด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ new
ร่วมในพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ new
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 new
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมอบนโยบายแนวทางการจัดระเบียบที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ new
ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 new
ประชุมโครงการถอดบทเรียนการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพจังหวัดเชียงใหม่ ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4
โครงการศูนย์สาน สร้าง เสริมสุข ด้วยศาสตร์พระราชา จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “แรงงานนอกระบบ จากเกษตรพันธสัญญา กลับมาสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่สอง (20 มิถุนายน 2560)
โครงการศูนย์สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ด้วยศาสตร์พระราชา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ร่วมออกบูธให้บริการด้านแรงงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ครั้งที่ 8/2560
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ โครงการ TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรม "พี่เยี่ยมน้อง ป้องกันยาเสพติด" ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการจังหวัดลำปาง
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
อบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ และสหวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลที่ปฏิบัติงานด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันสังคมตามมาตรา 40
ประชุม คณะทำงานจัดทำระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวในชุมชนนำร่อง (ชุมชนป่าเป้า) และคณะทำงานจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบกิจการและพื้นที่อื่น ๆ ครั้งที่ 1/2560