นายมนูญ สุขศรีจันทร์

 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

 

ลิงค์

 
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

ข่าวกิจกรรม

 
 
ภาพข่าว หัวข้อ
ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันสังคมตามมาตรา 40 new
ประชุม คณะทำงานจัดทำระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวในชุมชนนำร่อง (ชุมชนป่าเป้า) และคณะทำงานจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบกิจการและพื้นที่อื่น ๆ ครั้งที่ 1/2560 new
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 5
ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมพิธี เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560
ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ พบปะประชาชน
ร่วมงาน วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560
โครงการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โซน 5
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดบูธบริการด้ายการส่งเสริมการมีงานทำและการสร้างคุณภาพชิวิตด้วยศาสตร์พระราชา
ร่วมนำพวงมาลาถวายสักการะ ในการประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
โครงการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โซน 4
โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการฯ พบปะประชาชน ครั้งที่ 6-2560
อบรมโครงการ "อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โซนที่ 3
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจรในสถานประกอบการ ณ บริษัทพีพีเอส คอนกรีต จำกัด
โครงการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โซน 2 ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด
โครงการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โซน 1
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการนำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด