ร่วมรับมอบนโยบายฯ และร่วมเปิดศูนย์ประสานงาน การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ NEC

             วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ  (NEC : Northern Economic Corridor) พร้อมมอบนโยบายอาชีวศึกษา "การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จบแล้วมีงานทำ" ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน  พร้อมทั้งชมนิทรรศการผลงานนักศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนบน ชมระบบการบันทึกข้อมูลและการเชื่อมข้อมูล Big Data System) ของศูนย์ประสานงานของกลุ่มจังหวัด ซึ่งนายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมอธิบายการดำเนินงานของศูนย์แก่ที่ปรึกษารัฐมนตรี โดยผู้ร่วมงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ส่วนราชการ นายจ้าง/สถานประกอบการ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานกว่า 500 คน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ หมู่เฮาจาวเจียงใหม่ หัวใจ TO BE

          วันนี้ (15 มิ.ย. 61) เวลา 9.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กรรมการติดตามและประเมินผลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจวบ กันธิยะ) เป็นประธานในการนำเสนอผลการดำเนินงานฯ โดยมีนายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายประวิทย์ เคียงผล อดีตผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจดังกล่าวด้วย


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่

 

         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

         การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการสำรวจความต้องการแรงงานของสาถนประกอบกอบการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประมวลผล แล้วจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลความต้องการแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน วางแผนการผลิตและการพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

โครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการปี 2561

 

 

https://drive.google.com/open?id=17Mk-NeE-3Bf-At8R1pLOdDHisO9tv6uM

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

 
Syndicate content