เชียงใหม่ รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันนี้ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมหารือการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องแรก รวมทั้งการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแรงงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแรงงานให้สัมฤทธิ์ผล

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

เชียงใหม่จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้นำได้เข้าใจความสำคัญของการพัฒนาผู้นำและความเชื่อมโยงของกลไกระดับต่าง ๆ กับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์, เข้าใจแนวทางการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชน (ศูนย์ประสานงาน)และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและความสำคัญของการสร้างเครือข่าย ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสุชาวดี โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วยคณะทำงานประชารัฐเพื่อแรงงานนอกระบบ (Core Team ระดับจังหวัด), คณะทำงาน/ผู้ประสานงานโซน ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ (ภาคประชาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 23 พ.ย. 60 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

ร่วมประชุมคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560

 วันที่ 22 พ.ย. 60 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) ครั้งทัี่ 3/2560 ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

ร่วมออกบูธให้บริการด้านแรงงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" อ.อมก๋อย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. นายขจร วงค์สวย นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัด ให้นำเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งอาสาสมัครแรงงานอำเภออมก๋อย เข้าร่วมให้บริการประชาชนในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน " ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอการสาธิตอาชีพอิสระ การทำน้ำยาล้างจาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ทางด้านอาชีพอิสระแก่ประชาชนและให้ประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 
Syndicate content