กระทรวงแรงงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop for Focus Group Discussion)ข้อมูลด้านแรงงานแบบบูรณาการ

กระทรวงแรงงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop for Focus Group Discussion)ข้อมูลด้านแรงงานแบบบูรณาการ


           วันที่ (22 ก.พ.61) เวลา 9.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านแรงงานแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

เชียงใหม่ จัดนัดพบแรงงาน ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

               วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมงานนัดพบแรงงาน ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรม รับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งานและการเขียน Resume ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ สร้างยุวแรงงาน (Part-time) ให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่อยากทำงานช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงว่างจากการเรียนด้วย

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

เชียงใหม่รับการตรวจราชการรอบที่่ 2 เขตตรวจ 15

            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เขตตรวจ ที่ 15 หน่วยรับการตรวจได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยห้วหน้าผู้ตรวจราชการ เน้นให้ทุกส่วนราชการปฏิบัิตงานตามนโยบายเร่งด่วน และนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน และให้ทำงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต รวมไปถึงสร้างการรับรู้ของประทรวงแรงงานต่อประชาชนในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 หน่วยงาน เครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่ ตัวแทนอาสาสมัครแรงงาน โดยมี นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการประชุม

             ช่วงบ่าย นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้ากลุ่มอาชีพจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 กลุ่ม ในพื้นที่ อ.แม่ริม ได้แก่ กลุ่มแปรรูปอาหารจากเห็ด จากชมรมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ จ.เชียงใหม่ กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ขด และกลุ่มผลิตสบู่จากสมุนไพรจาก ต.ดอนแก้ว ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดฝึกอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และกลุ่มอาชีพทั้ง 3 กลุ่ม ได้นำไปต่อยอดและสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

แรงงานเชียงใหม่นำสถานประกอบการ ร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE

                 วันที่ 8 ก.พ. 61 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำสถานประกอบการเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทสุขสวัสดิ์เชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ในระดับดีเด่นและบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน (ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่) ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ผลการประกวด มีสถานประกอบการผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด และบริษัทซีพีออล์ล จำกัด มหาชน (ศูนย์กระจายสินค้าDC เชียงใหม่)

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

ร่วมออกบูธให้บริการด้านแรงงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" อ.กัลยาณิวัฒนา

            วันที่ 6 ก.พ. 61 เวลา 9.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

             ภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมให้บริการประชาชน จำนวน 50 หน่วยงาน และมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสอบถามข้อมูลด้านแรงงานเป็นจำนวนมาก

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 
Syndicate content