ประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้านแรงงานตามกรอบแผนการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาคเหนือ

               วันนี้ (1 กย.60) เวลา 09.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้านแรงงานตามกรอบแผนการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภาคเหนือ การกระชุมดังกล่าว เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำโครงการในลักษณะการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chian) และการกำหนดช่องว่างการพัฒนา (Gap Anslysis) เพื่อจัดทำโครงการฯ เพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 112622 แฟกซ์ 053-112623