เชียงใหม่จัดประชุมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่ 1/2560

วันนี้ (10 ต.ค. 60) สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอาสาสมัครจากหน่วยงานอื่น ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623