สรจ.เชียงใหม่ > จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560

           วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน สอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/การลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623