ร่วมประชุมคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560

 วันที่ 22 พ.ย. 60 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) ครั้งทัี่ 3/2560 ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623