เชียงใหม่จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้นำได้เข้าใจความสำคัญของการพัฒนาผู้นำและความเชื่อมโยงของกลไกระดับต่าง ๆ กับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์, เข้าใจแนวทางการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชน (ศูนย์ประสานงาน)และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและความสำคัญของการสร้างเครือข่าย ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสุชาวดี โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วยคณะทำงานประชารัฐเพื่อแรงงานนอกระบบ (Core Team ระดับจังหวัด), คณะทำงาน/ผู้ประสานงานโซน ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ (ภาคประชาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623