เชียงใหม่ รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันนี้ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมหารือการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องแรก รวมทั้งการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแรงงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแรงงานให้สัมฤทธิ์ผล

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623