เชียงใหม่ จัดประชุมหารือปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมฯ และแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

             วันที่ 7 ธ.ค. 60 เวลา 9.30 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อันประกอบด้วย แรงงานจังหวัดเชียงใหม่, จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่, ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุสาหกรรมบริการสุขภาพ, นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมฯ และแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623