กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าขจัดความยากจนและลดความเลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

          วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เสนอแนวทางเพื่อร่วมมือกับกระทรวงการคลังในโครงการขจัดความยากจนรายบุคคลอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยจำนวน 232,740 คน ซึ่งจะใช้กลยุทธ์ 4D ได้แก่ ความต้องการเงินทุน , เข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน , มีงานทำ และฝึกอาชีพ ภายใต้แนวคิด “สอนและให้เครื่องมือจับปลา” พร้อมนำเครือข่ายแรงงาน อาทิ อสร.และเครือข่ายอาสาสมัครอื่นๆ เป็นผู้คัดกรองส่งต่อสู่การมีงานทำและการฝึกอาชีพ เพื่อเป็นแรงงานในระบบในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623