เชียงใหม่ จัดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

          วันที่ 6 ม.ค. 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 กิจกรรม ส่งเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ ในหลักสูตรการทำขนมไทย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดอินทาราม ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม โดยมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีความรู้ในการพัฒนาต่อยอดอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ฝ่ายงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623