แรงงานเชียงใหม่นำสถานประกอบการ ร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE

                 วันที่ 8 ก.พ. 61 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำสถานประกอบการเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทสุขสวัสดิ์เชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ในระดับดีเด่นและบริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน (ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่) ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ผลการประกวด มีสถานประกอบการผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด และบริษัทซีพีออล์ล จำกัด มหาชน (ศูนย์กระจายสินค้าDC เชียงใหม่)

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623