เชียงใหม่รับการตรวจราชการรอบที่่ 2 เขตตรวจ 15

            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เขตตรวจ ที่ 15 หน่วยรับการตรวจได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยห้วหน้าผู้ตรวจราชการ เน้นให้ทุกส่วนราชการปฏิบัิตงานตามนโยบายเร่งด่วน และนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน และให้ทำงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต รวมไปถึงสร้างการรับรู้ของประทรวงแรงงานต่อประชาชนในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 หน่วยงาน เครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่ ตัวแทนอาสาสมัครแรงงาน โดยมี นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการประชุม

             ช่วงบ่าย นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้ากลุ่มอาชีพจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 กลุ่ม ในพื้นที่ อ.แม่ริม ได้แก่ กลุ่มแปรรูปอาหารจากเห็ด จากชมรมผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการ จ.เชียงใหม่ กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ขด และกลุ่มผลิตสบู่จากสมุนไพรจาก ต.ดอนแก้ว ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดฝึกอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และกลุ่มอาชีพทั้ง 3 กลุ่ม ได้นำไปต่อยอดและสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623