เชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561

             เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงวางแผนงานในการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ 25 อำเภอ และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 7 หน่วยงาน