เชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในอ.เมือง แม่ริม หางดง สารภี แม่แตง แม่วาง สะเมิง กัลยาณิวัฒนา และสันทราย

               วันนี้ (18 ธค. 61) เวลา 08.30-16.30 น. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ต่ำกว่า 10 คนลงมา ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

              ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในอำเภอเมือง หางดง สารภี แม่ริม แม่แตง แม่วาง สะเมิง กัลยาณิวัฒนา และสันทราย

              เนื้อหาการประชุม เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การให้ข้อมูลด้านประกันสังคม การทำงานไปต่างประเทศ การฝึกทักษะฝีมือแรงงาน การให้ความรู้ด้านยาเสพติดและกิจกรรมสันทนาการ โดย นางนงลักษณ์ บรรพสา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอาชีพภายในสภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และแจกสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่