จังหวัดเชียงใหม่ รับข้อเรียกร้อง เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายมนัส ขันใส) และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมารับหนังสือข้อเรียกร้อง ของกลุ่มเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ จำนวน 20 คน ได้ยื่นข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2018 ในประเด็นข้อเรียกร้องเสนอต่อรัฐบาลไทย จำนวน 15 ข้อ และข้อเสนอต่อรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 5 ข้อ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการในส่วนภารกิจที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กระทรวงแรงงานรับทราบและพิจารณาต่อไป