เชียงใหม่จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ระดับตำบล ครั้งที่ 3 อ.เชียงดาว พร้าว และเวียงแหง

             วันนี้ (20 ธค. 61) เวลา 08.30-16.30 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ต่ำกว่า 10 คนลงมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

             ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในอำเภอเชียงดาว พร้าว และเวียงแหง

            เนื้อหาการประชุม เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การให้ข้อมูลด้านประกันสังคม การทำงานไปต่างประเทศ การฝึกทักษะฝีมือแรงงาน การให้ความรู้ด้านยาเสพติดและกิจกรรมสันทนาการ โดย นายรัตนพันธ์ กันทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจกสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชัชวาลย์ พุธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในการประชุม