เชียงใหม่จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จุดที่ 5 ใน อ.สันป่าตอง ดอยหล่อ แม่แจ่ม ฮอด อมก๋อย จอมทอง และดอยเต่า

              วันนี้ (25 ธค. 61) เวลา 08.30-16.30 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ต่ำกว่า 10 คนลงมา ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

              ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในอำเภอสันป่าตอง ดอยหล่อ แม่แจ่ม ฮอด อมก๋อย จอมทอง และดอยเต่า

              เนื้อหาการประชุม เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การให้ข้อมูลด้านประกันสังคม การทำงานไปต่างประเทศ การฝึกทักษะฝีมือแรงงาน การให้ความรู้ด้านยาเสพติดโดย นางสาวสุทธิรักษ์ มะโนคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจกสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ การมอบใบประกาศการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมามอบนโยบายการดำเนินงานด้านประกันสังคม มาตรา 40 แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่