นายมนูญ สุขศรีจันทร์

 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

 

ลิงค์

 
 

เว็บสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชี่ยงใหม่

คู่มือสนับสนุนด้านองค์ความรู้

ศูนย์บริการร่วม

ระบบงานธุรการ

งบทดลอง

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

 
 

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

 

พันธกิจ

 

1. พัฒนาแรงงาน และผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูง และสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและคุณภาพชีวิตที่ดี

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพประเด็นยุทธศาสตร์

 

1. การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน

2. การเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ

4. การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังแรงงาน

5. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ