โครงการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โซน 1

             วันนี้ 5 เม.ย. 2560 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าแพ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ 

            โครงการดังกล่าว ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ ให้กับอาสาสมัครแรงงาน ในการนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์แก่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน และสร้างเครือข่ายผู้นำด้านการต้านภัยยาเสพติดจากเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 204 คน และได้แบ่งการอบรมออกเป็น 5 พื้นที่ โดยวันนี้เป็นการอบรมในพื้นที่ ที่ 1 ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 120 คน ซึ่งเป็นอาสาสมัครแรงงานในอำเภอเมือง, แม่ริม, แม่แตง, สันกำแพง, แม่ออน, สันทราย, ดอยหล่อ, หางดง, สันป่าตอง, แม่วาง, สารภี, ดอยสะเก็ด, สะเมิง 
             ผู้ที่ให้ความรู้ในด้านวิชาการ ได้แก่ วิทยากรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเดินรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บริเวณถนนท่าแพ เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้รับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดอีกทางหนึ่ง

- พิธีรดน้ำดำหัวอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคล รวมไปถึงสืบสานประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมพิธี มีทั้งสิ้น 120 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
053-112622 แฟกซ์ 053-112623