กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจรในสถานประกอบการ ณ บริษัทพีพีเอส คอนกรีต จำกัด

              วันที่ (10 เม.ย.60) เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจรในสถานประกอบการ ณ บริษัทพีพีเอส คอนกรีต จำกัด ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ซีพีออล์ ล้านนา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623