อบรมโครงการ "อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โซนที่ 3

 วันนี้ 19 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในโซนที่ 3 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง ชั้น 3

โครงการดังกล่าว ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ ให้กับอาสาสมัครแรงงาน ในการนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์แก่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน และสร้างเครือข่ายผู้นำด้านการต้านภัยยาเสพติดจากเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 31 คน ซึ่งเป็นอาสาสมัครแรงงานใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ

ผู้ที่ให้ความรู้ในด้านวิชาการ ได้แก่ วิทยากรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-1126223