ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

             สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 มาดำเนินการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งดังกล่าว ขอให้ท่านไปรายงานตัวและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ในตำแหน่งดังกล่าว

 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 

1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน

2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  จำนวน 3 รูป

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ฉบับ

5) สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)   จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ในกรณีที่ชื่อตัว หรือชื่อ  สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

7) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งออกไม่เกิน   1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน ได้ที่นี่