ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งฯ