โครงการศูนย์สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ด้วยศาสตร์พระราชา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ (19 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการศูนย์สาน สร้าง เสริมสุข ด้วยศาสตร์พระราชา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "แรงงานนอกระบบ จากเกษตรพันธสัญญา กลับมาสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560 ณ บ้านสันคอกช้าง ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ และน้อมนำแนวทางตามศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาอาชีพ ให้เกิดความยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นแรงงานนอกระบบ ภาคการเกษตร ที่เคยเป็นเกษตรพันธสัญญา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 70 คน โดยมี นายคมกริช ตรีธัญญพงค์ นายอำเภอสันป่าตอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-112622  แฟกซ์ 053-112623