นายมนูญ สุขศรีจันทร์

 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

 

ลิงค์

 
 

เว็บสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชี่ยงใหม่

คู่มือสนับสนุนด้านองค์ความรู้

ศูนย์บริการร่วม

ระบบงานธุรการ

งบทดลอง

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

โครงการศูนย์สาน สร้าง เสริมสุข ด้วยศาสตร์พระราชา จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “แรงงานนอกระบบ จากเกษตรพันธสัญญา กลับมาสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่สอง (20 มิถุนายน 2560)

 
 

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์สาน สร้าง เสริมสุข ด้วยศาสตร์พระราชา จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “แรงงานนอกระบบ จากเกษตรพันธสัญญา กลับมาสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ มลฑลทหารบกที่ 33 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีวิทยากรจากมลฑลทหารบกที่ 33 ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร พร้อมเข้าชมแปลงสาธิตอาชีพในด้านต่าง ๆ จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ การผลิตปุ๋ยไส้เดือน พร้อมรับฟังการบรรยาย โดยวิทยากรจากคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ให้ความสนใจ มีการซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา และต่อยอดอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623