ประชุมโครงการถอดบทเรียนการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพจังหวัดเชียงใหม่ ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4

วันที่ (22 มิ.ย. 60) เวลา 9.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการถอดบทเรียนการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพจังหวัดเชียงใหม่ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ครั้งที่ 4) ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทีมสหวิชาชีพทั้งถาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน เพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อท้าทายในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อที่จะได้นำแนวทางมาพัฒนาการทำงานทีมสหวิชาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623