ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป