เชียงใหม่จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จุดที่ 5 ใน อ.สันป่าตอง ดอยหล่อ แม่แจ่ม ฮอด อมก๋อย จอมทอง และดอยเต่า

              วันนี้ (25 ธค. 61) เวลา 08.30-16.30 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ต่ำกว่า 10 คนลงมา ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

              ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในอำเภอสันป่าตอง ดอยหล่อ แม่แจ่ม ฮอด อมก๋อย จอมทอง และดอยเต่า

              เนื้อหาการประชุม เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การให้ข้อมูลด้านประกันสังคม การทำงานไปต่างประเทศ การฝึกทักษะฝีมือแรงงาน การให้ความรู้ด้านยาเสพติดโดย นางสาวสุทธิรักษ์ มะโนคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจกสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ การมอบใบประกาศการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมามอบนโยบายการดำเนินงานด้านประกันสังคม มาตรา 40 แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ระดับตำบล ครั้งที่ 3 อ.เชียงดาว พร้าว และเวียงแหง

             วันนี้ (20 ธค. 61) เวลา 08.30-16.30 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ต่ำกว่า 10 คนลงมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

             ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในอำเภอเชียงดาว พร้าว และเวียงแหง

            เนื้อหาการประชุม เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การให้ข้อมูลด้านประกันสังคม การทำงานไปต่างประเทศ การฝึกทักษะฝีมือแรงงาน การให้ความรู้ด้านยาเสพติดและกิจกรรมสันทนาการ โดย นายรัตนพันธ์ กันทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แจกสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชัชวาลย์ พุธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในการประชุม

จังหวัดเชียงใหม่ รับข้อเรียกร้อง เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายมนัส ขันใส) และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมารับหนังสือข้อเรียกร้อง ของกลุ่มเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ จำนวน 20 คน ได้ยื่นข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2018 ในประเด็นข้อเรียกร้องเสนอต่อรัฐบาลไทย จำนวน 15 ข้อ และข้อเสนอต่อรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 5 ข้อ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการในส่วนภารกิจที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กระทรวงแรงงานรับทราบและพิจารณาต่อไป

เชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ในอ.เมือง แม่ริม หางดง สารภี แม่แตง แม่วาง สะเมิง กัลยาณิวัฒนา และสันทราย

               วันนี้ (18 ธค. 61) เวลา 08.30-16.30 น. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ต่ำกว่า 10 คนลงมา ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

              ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในอำเภอเมือง หางดง สารภี แม่ริม แม่แตง แม่วาง สะเมิง กัลยาณิวัฒนา และสันทราย

              เนื้อหาการประชุม เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การให้ข้อมูลด้านประกันสังคม การทำงานไปต่างประเทศ การฝึกทักษะฝีมือแรงงาน การให้ความรู้ด้านยาเสพติดและกิจกรรมสันทนาการ โดย นางนงลักษณ์ บรรพสา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอาชีพภายในสภาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และแจกสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ใน อ.สันกำแพง, อ.ดอยสะเก็ด, อ.สันทราย

           วันนี้ (17 ธค. 61) เวลา 08.30-16.30 น. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ต่ำกว่า 10 คนลงมา ณ เทศบาลตำบลแม่คือ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
          ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด
สันทราย และแม่ออน 
          เนื้อหาการประชุม เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การให้ความรู้ภารกิจด้านแรงงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่ การให้ความรู้ด้านยาเสพติด โดย นายชัชวรรณ ไขแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และแจกสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 
Syndicate content