แรงงานเชียงใหม่ร่วมบูรณาการเปิดโครงการรณรงค์ "สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ" จังหวัดเชียงใหม่

                 วันที่ 24 กันยายน 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฯ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย กลุ่มจักสาน ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

              วันที่ 23 กันยายน 2561 นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอาชีพตามดครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มจักสาน ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ครั้งนี้ด้วย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเหนือ เขตตรวจที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่

                 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 นายวิชัย คงรัตนชาติหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3 (Mornitoring/Evaluation) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเหนือเขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนิคมดอยเชียงดาว ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ 2-61

                  วันที่ 14 กันยายน 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์การต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

                   การประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานอกระบบจังหวัดเชียงใหม่

 
Syndicate content