ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

             วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

จังหวัดเชียงใหม่รับข้อเรียกร้องจากตัวแทนมูลนิธิฯ ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการออก พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

            วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ตัวแทนมูลนิธิที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 817 แห่ง รวมประมาณ 100 คน นำโดย ดร.วีระพล ประวัง ประธานมูลนิธิสายรุ้ง ยื่นหนังสือต่อนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับหนังสือดังกล่าว โดยทางกลุ่มฯ ขอให้แก้ปัญหากรณีอาสาสมัครชาวต่างชาติได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เนื่องจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ไม่ออกใบอนุญาตทำงานให้กับมูลนิธิต่างๆ เพราะเห็นว่า เป็นการทำงานที่ไม่มีเงินเดือน/ค่าจ้าง ไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน เป็นผลให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ ไม่สามารถไปดำเนินการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไปได้ จึงมีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเรียกร้องให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดออกใบอนุญาตทำงานให้เหมือนเดิม
กรณีดังกล่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เคยทำหนังสือหารือประเด็นดังกล่าว กับทางกองนิติการ กรมการจัดหางานแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องโดยด่วน

 

เชียงใหม่ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยส่งเสริมการทำงานของกลุ่มชาติพันธุ์

              วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายกฏษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาแรงงานของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธ์ที่ไร้สถานะทางทะเบียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่รับข้อเรียกร้องจากตัวแทนมูลนิธิฯ ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการออก พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

 

           วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ตัวแทนมูลนิธิที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 817 แห่ง รวมประมาณ 100 คน นำโดย ดร.วีระพล ประวัง ประธานมูลนิธิสายรุ้ง ยื่นหนังสือต่อนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับหนังสือดังกล่าว โดยทางกลุ่มฯ ขอให้แก้ปัญหากรณีอาสาสมัครชาวต่างชาติได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เนื่องจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ไม่ออกใบอนุญาตทำงานให้กับมูลนิธิต่างๆ เพราะเห็นว่า เป็นการทำงานที่ไม่มีเงินเดือน/ค่าจ้าง ไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน เป็นผลให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ ไม่สามารถไปดำเนินการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไปได้ จึงมีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเรียกร้องให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดออกใบอนุญาตทำงานให้เหมือนเดิม
กรณีดังกล่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เคยทำหนังสือหารือประเด็นดังกล่าว กับทางกองนิติการ กรมการจัดหางานแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องโดยด่วน

 
Syndicate content