Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

โครงสร้างหน่วยงาน

 • ( ว่าง )

  ( ว่าง )

  แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
  • จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี

   จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
  • นางณิชาภัทร ใจจะนะ

   นางณิชาภัทร ใจจะนะ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายสุรินทร์ จันคำ

    นายสุรินทร์ จันคำ

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
    • นายนิรันดร์ ดุมไม้

     นายนิรันดร์ ดุมไม้

     จนท.วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
    • นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง

     นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง

     เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม กระทรวงแรงงาน อ.จอมทอง
  • นางสาวนลินี ณ เชียงใหม่

   นางสาวนลินี ณ เชียงใหม่

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวณฐินี ลีลาภัทร

    นางสาวณฐินี ลีลาภัทร

    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
    • นายอาทิตย์ จิโน

     นายอาทิตย์ จิโน

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางสาวสุพรรณี ภิบาล

     นางสาวสุพรรณี ภิบาล

     แม่บ้าน
  • นางสาวเกศรินทร์ กันโท

   นางสาวเกศรินทร์ กันโท

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
TOP