Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์

  นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์

  แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
  • นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์

   นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวณฐินี ลีลาภัทร

    นางสาวณฐินี ลีลาภัทร

    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
  • นางณิชาภัทร ใจจะนะ

   นางณิชาภัทร ใจจะนะ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง

    นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง

    เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • นางสาวนลินี ณ เชียงใหม่

   นางสาวนลินี ณ เชียงใหม่

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายนิรันดร์ ดุมไม้

    นายนิรันดร์ ดุมไม้

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นายฐิติโรจน์ แสนแปง

   นายฐิติโรจน์ แสนแปง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายอาทิตย์ จิโน

    นายอาทิตย์ จิโน

    พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาวศุทธินี ใจศักดิ์

   นางสาวศุทธินี ใจศักดิ์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวสุพรรณี อภิบาล

    นางสาวสุพรรณี อภิบาล

    แม่บ้าน
1388
TOP