Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางดุษณี อัตนโถ

  นางดุษณี อัตนโถ

  แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
  • จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี

   จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
  • นางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ

   นางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายนิรันดร์ ดุมไม้

    นายนิรันดร์ ดุมไม้

    จนท.วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
   • นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง

    นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง

    เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • นางสาวนลินี ณ เชียงใหม่

   นางสาวนลินี ณ เชียงใหม่

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายอาทิตย์ จิโน

    นายอาทิตย์ จิโน

    พนักงานขับรถยนต์
   • นางสาวสุพรรณี ภิบาล

    นางสาวสุพรรณี ภิบาล

    พนักงานทั่วไปสำนักงาน
  • นายธิติโรจน์ แสนแปง

   นายธิติโรจน์ แสนแปง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวณฐินี ลีลาภัทร

    นางสาวณฐินี ลีลาภัทร

    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
  • นางสาวศุทธินี ใจศักดิ์

   นางสาวศุทธินี ใจศักดิ์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
TOP