Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายสุชัย ชาญวิกย์การ

  นายสุชัย ชาญวิกย์การ

  แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
  • จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี

   จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
   • นางณิชาภัทร ใจจะนะ

    นางณิชาภัทร ใจจะนะ

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายนิรันดร์ ดุมไม้

     นายนิรันดร์ ดุมไม้

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
    • นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง

     นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง

     เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
   • นางสาวนลินี ณ เชียงใหม่

    นางสาวนลินี ณ เชียงใหม่

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นายอาทิตย์ จิโน

     นายอาทิตย์ จิโน

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางสาวสุพรรณี ภิบาล

     นางสาวสุพรรณี ภิบาล

     พนักงานทั่วไปสำนักงาน
   • นางสาวเกศรินทร์ กันโท

    นางสาวเกศรินทร์ กันโท

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวณฐินี ลีลาภัทร

     นางสาวณฐินี ลีลาภัทร

     เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
   • นางสาวศุทธินี ใจศักดิ์

    นางสาวศุทธินี ใจศักดิ์

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
TOP