Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

93
TOP