Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566

 

 

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5311 2621-2 แฟกซ์ 0 5311 2623

 

446
TOP