Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

อาสาสมัครแรงงาน

ทะเบียนรายชื่อแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4990/2560   ลงวันที่  19 ตุลาคม  2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
ที่ชื่อ – สกุลแกนนำตำบลอำเภอ
อำเภอเมืองเชียงใหม่
1นางจำลอง  จักษุธาราศรีภูมิเมืองฯ
2นายพิมุกข์พงค์  พลับพลาทองสุเทพเมืองฯ
3นางบัวผัด    กันธาสิงห์หายยาเมืองฯ
4นางอุมาพร  ทองเพ็ญพระสิงห์เมืองฯ
5นางสาวสุพรรณี  อภิบาลวัดเกตเมืองฯ
6นายณรงค์  ภักดีศิริวงค์ท่าศาลาเมืองฯ
7นางประไพ  อมรศักดิ์หนองหอยเมืองฯ
8นางจารุนาถ   ธีรสุวิภากรช้างคลานเมืองฯ
9นางนงลักษณ์  ศิริกุลช้างเผือกเมืองฯ
10นางสาวประกายดาว    คำจมฟ้าฮ่ามเมืองฯ
11นายธรรมสรณ์  สุวรรณมงคลหนองป่าครั่งเมืองฯ
12นายประชา    ชูดีสันผีเสื้อเมืองฯ
13นางแก้วเรือน  ดวงงามป่าแดดเมืองฯ
14นางจันทร์สมุทร  ปะสุนะช้างม่อยเมืองฯ
15นางยุพิน  ไชยวงค์แม่เหียะเมืองฯ
16นางอัจฉราพร  ชนะเลิศป่าตันเมืองฯ
อำเภอจอมทอง
17นายเอกชัย  คำแปงแม่สอยจอมทอง
18นายรพีพงศ์  ชัยอาภัยข่วงเปาจอมทอง
19นางสาวพิมพ์พิจิตร  กิ่งเมืองดอยแก้วจอมทอง
20นายเริงชัย  จอมนทีบ้านหลวงจอมทอง
21นางสาวกฤษณี   เรืองฤทธิ์สบเตี๊ยะจอมทอง
22นางสาวศุจีนันทน์  บุญธรรมบ้านแปะจอมทอง
อำเภอแม่แจ่ม
23นางณัฏฐ์ธีตา  จีนบุญท่าผาแม่แจ่ม
24นางสาวนาฎยา     อินทรช่างเคิ่งแม่แจ่ม
25นายไพจิต    ชัยปราณีแม่ศึกแม่แจ่ม
26นายจิณห์  จีนบุญกองแขกแม่แจ่ม
27นายนิเวศ   กันธะศิลป์บ้านทับแม่แจ่ม
28นายกริชชาญ  สังเวียนวงษ์แม่นาจรแม่แจ่ม
29นายอาทิตย์  สิริพยาบาลปางหินฝนแม่แจ่ม
อำเภอเชียงดาว
30นางกนกพร  ท้าวอินทร์เมืองงายเชียงดาว
31นายประสิทธิ์  อนุวรรัตน์เชียงดาวเชียงดาว
32นางบัวลอย    ซาวบุญตันปิงโค้งเชียงดาว
33นายนรภัทร  แก้วไหลมาแม่นะเชียงดาว
34นางอักรษร ชุมภูเมืองนะเชียงดาว
35นางประกายดาว    ท่อนคำเมืองคองเชียงดาว
36นางสาวนิสารัตน์  จะเลมุนิลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว
อำเภอดอยสะเก็ด
37นายปิยะ  เกษรตลาดขวัญดอยสะเก็ด
38นางสาวทัศวรรณ์  ดวงจันทร์คำแม่ฮ้อยเงินดอยสะเก็ด
39นายสมาน    โพธิยาป่าป้องดอยสะเก็ด
40นายไพรโรจน์    ไทยกรณ์แม่โป่งดอยสะเก็ด
41นายศรัณย์    ศรีพวงใจสง่าบ้านดอยสะเก็ด
42นางศุภิกา   ตระการป่าลานดอยสะเก็ด
43นางไพรินทร์  เจนตระกูลสันปูเลยดอยสะเก็ด
44นางสาวลำจวน  บุญเย็นลวงเหนือดอยสะเก็ด
45ว่าที่ ร.ต.กิตติพงศ์   ทาจีแม่คือดอยสะเก็ด
46นางวรรณิศา  ละเลี่ยมเชิงดอยดอยสะเก็ด
47นายสุทัศน์   โพศิริตลาดใหญ่ดอยสะเก็ด
48นางแสงเดือน  ปันศิริสำราญราษฎร์ดอยสะเก็ด
49นายไพรทูล  สุกันโทเทพเสด็จดอยสะเก็ด
50นางนิภาพร     สุทธคำป่าเมี่ยงดอยสะเก็ด
อำเภอแม่แตง
51นางเทียนศิริ    แสงแก้ว   อินทขิลแม่แตง
52นางพิมฤทัย  พันธุ์โพธิ์ป่าแป๋แม่แตง
53นางวนิดา    ชุ่มคำสบเปิงแม่แตง
54นางบุษบา   เกษมกิตติกุลแม่หอพระแม่แตง
55นายอนุรักษ์  บุตรลักษณ์บ้านเป้าแม่แตง
56นางสาวทัศนีย์    บุญสุขเมืองก๋ายแม่แตง
57นางสุชาดา  อินต๊ะขี้เหล็กแม่แตง
58นายโรจนศักดิ์  อุดมเดชสันป่ายางแม่แตง
59นายไพศาล  ปุริกาสันมหาพนแม่แตง
60นางบัวจิน  อินต๊ะกึ๊ดช้างแม่แตง
61นางสมศรี  ไชยทองแม่แตงแม่แตง
62นายทวีศักดิ์  สายทองบ้านช้างแม่แตง
63นางสาวณัฐชนันท์  ดวงศรีช่อแลแม่แตง
อำเภอแม่ริม
64นางอัมพรรณ   จอกแก้ว  ห้วยทรายแม่ริม
65นางอุษา  สอนนำแม่สาแม่ริม
66นางชัญญา    สกุลวรศิลป์เหมืองแก้วแม่ริม
67นางชุ่มใจ  ลอยมีแม่แรมแม่ริม
68นางเรวดี  ดงสงัดริมใต้แม่ริม
69นางรัตนา  กินราชริมเหนือแม่ริม
70นายบรรจง   วัฒนาสวัสดิ์ขี้เหล็กแม่ริม
71นางนิพันธ์   วงค์หาญสันโป่งแม่ริม
72นางศรีนวล  พรหมมาโป่งแยงแม่ริม
73นายอภิชาติ   ชาวเวียงสะลวงแม่ริม
74นางสาวธนิชา  ธนะสารดอนแก้วแม่ริม
อำเภอสะเมิง
75นายดำเนิน    ไชยชนะสะเมิงเหนือสะเมิง
76นส.กรรณิการ์  เถาวัลย์เถลิงบ่อแก้วสะเมิง
77นายสมัคร   สาธุเมสะเมิงใต้สะเมิง
78นายพิชัย  บุญมาลาแม่สาบสะเมิง
79นางสาวศันสนีย์  บัวหลวงยั้งเมินสะเมิง
อำเภอฝาง
80นายรัชธิชัย  แก้วสิงห์คำแม่สูนฝาง
81นายสุทธิพร    สุภาม่อนปิ่นฝาง
82นายกฤษณ์พีรัช   กรณ์กุลรัศมีโป่งน้ำร้อนฝาง
83นางสาวกัญญา   ยาราชเวียงฝาง
84นางชนัญชิดา  จินมานะสุขแม่คะฝาง
85นายศิวโรจน์  โอดชุ่มแม่ข่าฝาง
86นางสาวรัชฎาภรณ์  หอมมาแม่งอนฝาง
87นางอรุณี   ศรีมูลสันทรายฝาง
อำเภอแม่อาย
88นายนิยม  มิตรขุนทดบ้านหลวงแม่อาย
89นางสาวศศิธร  แสงอาจท่าตอนแม่อาย
90นายสิฐฒิโรจณ์ วิชาการณ์ไพศาลมะลิกาแม่อาย
91นางสาวปวีณา  ทองงามสันต้นหมื้อแม่อาย
92นางสุพรรณี  กันธะแม่นาวางแม่อาย
93นายณรงค์เดช    บัวหลวงแม่อายแม่อาย
94นายจักรี    สิงห์สาแม่สาวแม่อาย
อำเภอพร้าว
95นางกรรณิการ์  กุยแก้วบ้านโป่งพร้าว
96นางมลิวัลย์   เนตรวิจิตรน้ำแพร่พร้าว
97นางจำนงค์  ลือเกียงคำหล้าสันทรายพร้าว
98นายมนัส    ตันสุภายนเวียงพร้าว
99นางกินรี  วรรณศิริแม่แวนพร้าว
100พ.ท.ทองคำ    กอยากลางทุ่งหลวงพร้าว
101นางสาวนรากร    เรือนต้นป่าไหน่พร้าว
102นางสาวกรัณกรพ์  หงษ์ทองป่าตุ้มพร้าว
103นางสาวลินลดา    กันถินแม่ปั๋งพร้าว
104นายฉลอง  เชื้อพูลโหล่งขอดพร้าว
105นางสาวสมถวิล  บุญเติงเขื่อนผากพร้าว
อำเภอสันป่าตอง
106นางพรรณวดี    โยธาราษฎร์บ้านกลางสันป่าตอง
107นางลัดดา    ไชยวงศ์มะขามหลวงสันป่าตอง
108นางสาวอินทิรา  ดวงแก้วยุหว่าสันป่าตอง
109นายปั๋น  มะโนบ้านแมสันป่าตอง
110นายวัน    ใจแก้วน้ำบ่อหลวงสันป่าตอง
111นางสาวศรีวรรณ  กันทะอ้ายทุ่งต้อมสันป่าตอง
112นายเย็น     ศรีวิชัยท่าวังพร้าวสันป่าตอง
113นายโชคสกุล  มหาค้ารุ่งแม่ก๊าสันป่าตอง
114นายธีระ    ชัยแก้วทุ่งสะโตกสันป่าตอง
115นายสุพล    หลานชัยสันกลางสันป่าตอง
116นายชาญชัย  หลวงอ้ายมะขุนหวานสันป่าตอง
อำเภอสันกำแพง
117นางสาวประนอม    มั่งมูลสันกำแพงสันกำแพง
118นางนิลวรรณ    ระปันออนใต้สันกำแพง
119นางสุพรรณ    อิธรรมะแม่ปูคาสันกำแพง
120นางสาวรัตนาภรณ์ ใจปัญญาร้องวัวแดงสันกำแพง
121นางอรชร    แก้ววงษ์วรรณห้วยทรายสันกำแพง
122นางนันตา  บุญวงค์บวกค้างสันกำแพง
123นางสุนันท์   ปันมูลสันกลางสันกำแพง
124นางสาวธนพร  ดวงใจต้นเปาสันกำแพง
125นางสาวนันทภัค  ขันวิชัยแช่ช้างสันกำแพง
126นางสาวเรณู    สุวรรณจักร์ทรายมูลสันกำแพง
อำเภอสันทราย
127นางดวงงา  เม็งทองสันนาเม็งสันทราย
128นายสุวรรณ์    อัจฉริยภาพสันทรายน้อยสันทราย
129นางแรมจันทร์  ปันทะฝั้นสันป่าเปาสันทราย
130นายสิริณัฎฐ์  ทมินเหมยหนองแหย่งสันทราย
131นายประสิทธิ์   ปินตาสันพระเนตรสันทราย
132นางวิรักษ์  โม่งคำหนองจ๊อมสันทราย
133นางพัชรี  เล็นป่านเมืองเล็นสันทราย
134นายชูชาติ  พูลทองสันทรายหลวงสันทราย
135นางผ่องพรรณ  แสงคำแม่แฝกใหม่สันทราย
136นางสุภา   แซ่ห่านแม่แฝกสันทราย
137นายชุมพล    สมบูรณ์ชัยหนองหารสันทราย
138นายบุญผาย  สำราญป่าไผ่สันทราย
อำเภอหางดง
139นายบุญศรี   บัวเงิน   บ้านแหวนหางดง
140นายทองปอน  ปันทิสันผักหวานหางดง
141นางชวัลลักษณ์   กันธิยะสบแม่ข่าหางดง
142นางวรรณวิไล  บัวเรียวหนองควายหางดง
143นายนิพนธ์    เวทศักดิ์หารแก้วหางดง
144นายสำราญ  พิมสารน้ำแพร่หางดง
145นางศรีลา  รังสีหนองแก๋วหางดง
146นางสาวลดาวัลย์   มูลละบ้านปงหางดง
147นางบำเพ็ญ   ดวงแก้วหางดงหางดง
148นายบุญสม   กันทะวงค์หนองตองหางดง
149นายสมพล   มะจันทร์ขุนคงหางดง
อำเภอฮอด
150นายเหลา  สิงห์บัวบ่อหลวงฮอด
151นายดวงต๋า  เทพแก้วฮอดฮอด
152นายนิคม  วรมนัสหางดงฮอด
153นางศรีไพร  วงศ์วารนาคอเรือฮอด
154นางจินตนา   หวันแดงบ้านตาลฮอด
155นางดวงเดือน   แสนเมืองมาบ่อสลีฮอด
อำเภอดอยเต่า
156นางนงคราญ  บุญเขียวบงตันดอยเต่า
157นางนิภาพร     ใจเป็งดอยเต่าดอยเต่า
158นางสาวดวงพร    จันพระยามีดกาดอยเต่า
159นางสาวปาริชาติ    เมืองไทยเจริญบ้านแอ่นดอยเต่า
160นางวรินทร์    หาญเมืองโป่งทุ่งดอยเต่า
161นางวราภรณ์   มาลารัตน์ท่าเดื่อดอยเต่า
อำเภออมก๋อย
162นางสาวอัมพร   ศรีศตวรรษ อมก๋อยอมก๋อย
163นส.เด่นเดือน  ธรรมขันธ์แม่ตื่นอมก๋อย
164นายยงยุทธ  อมตปรีชาสบโขงอมก๋อย
165นายธนเดช  พนาค้ำจุนนาเกียนอมก๋อย
166นายสุทธิพจน์    ปัญญายางเปียงอมก๋อย
167นางรัตติกาล  มังแก้วม่อนจองอมก๋อย
อำเภอสารภี
168นางสาวพรทิวา  กันธารสท่าวังตาลสารภี
169นางพรรณี  เป็งธินาขัวมุงสารภี
170นางศรีนวล  สุภาวัฒน์สารภีสารภี
171นางอัมพร  กริ่งกรับหนองผึ้งสารภี
172นายอนันต์  ชมชื่นชมภูสารภี
173นางสาวปัทมา  น้อยวรรณาท่ากว้างสารภี
174นางสาวประไพ  ฟองมีหนองแฝกสารภี
175นางสาวบุษกร  ก่ำศรีป่าบงสารภี
176นางสังคม  คุณรังษีไชยสถานสารภี
177นางวสุธิดา  จันทร์แก้ว สันทรายสารภี
178นายสวัสดิ์  พงษ์ดวงดอนแก้วสารภี
179นางสาวเอมอร  อุ่นเรือนยางเนิ้งสารภี
อำเภอเวียงแหง
180นางตา   ส่างกานเปียงหลวงเวียงแหง
181นางสาวฉวีวรรณ   ใจปวงแสนไหเวียงแหง
182นางสาวช่อผกา  สันนิถาเมืองแหงเวียงแหง
อำเภอไชยปราการ
183นางอำภา    ขันธะศรีดงเย็นไชยปราการ
184นางภาวณี  ต๊ะสุยะหนองบัวไชยปราการ
185นายผัด    เทพก๋าแม่ทะลบไชยปราการ
186นางสาวบุษยา อุดมสมปงตำไชยปราการ
อำเภอแม่วาง
187นายจันทร์แก้ว    คำปันทุ่งรวงทองแม่วาง
188นางศรีรัตน์  ไชยปินตาดอนเปาแม่วาง
189นางเกศริน  ตุ่นแก้วแม่วินแม่วาง
190นายวสันต์    พรหมมาวันบ้านกาดแม่วาง
191นายสมบูรณ์    เรือนเขียวทุ่งปี้แม่วาง
อำเภอแม่ออน
192นางประนอม    สิงห์ขรออนกลางแม่ออน
193นางคำน้อย   ขัติแสงออนเหนือแม่ออน
194นางสุภา     โพนเมืองหล้าห้วยแก้วแม่ออน
195นางทองศรี    ส่วยกุลบ้านสหกรณ์แม่ออน
196นายประจวบ   ปัญญาคำแม่ทาแม่ออน
197นายแอ๊ด   สุภาหล้าทาเหนือแม่ออน
อำเภอดอยหล่อ
198นายธีรพงค์  แสนศรีดอยหล่อดอยหล่อ
199นางสาวรุ่งนภา  คำปวงยางครามดอยหล่อ
200นายเอกราช   ประกอบทรัพย์สองแควดอยหล่อ
201นางสาวณชญาดา  ยะสาครสันติสุขดอยหล่อ
อำเภอกัลยานิวัฒนา
202นายสุขชัย  สนวิเศษณ์แจ่มหลวงกัลยานิวัฒนา 
203นายกิตติพงษ์  นุกาบ้านจันทร์กัลยานิวัฒนา 
204นายสมิทธิ์   ศรีศักตยาแม่แดดกัลยานิวัฒนา 
TOP