Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงแรงงานเชียงใหม่ บูรณาการตรวจป้องกันและสร้างการรับรู้ COVID-19 สถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง 50 – 199 คน

pll_content_description

TOP