Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่ ระดับภาคเหนือ

pll_content_description

                 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.50 น. นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมทีมจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ในระดับภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) นายแพทย์สาธารณสุขังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอให้กับคณะกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

                 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ และประเภทสถานประกอบการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานต้นแบบ

   

 

TOP