Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี 2563

pll_content_description

       วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 – 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Board Room ชั้น 3 โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
       การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ร่วมกันทำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 – 2564 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ตัวแทนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่และภาคประชาสังคม ฯลฯ เข้าร่วมประชุม

TOP