Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวและป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

            เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวและป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ร่วมกับ กอ.รมน. จ.ชม. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ. จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
           1) บจก. เชียงใหม่สุดาลักษณ์ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ตั้งอยู่เลขที่ 99/1 ม.1 ถ.เชียงใหม่ – สันกำแพง ต. ต้นเปา อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ มีลูกจ้างทั้งหมด 77 คน ชาย 20 คน หญิง 50 คน เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด ผลการตรวจปฏิบัติถูกต้องไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
          2) ชุมชนคาเซ ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต. ต้นเปา อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวและกลุ่มคนบนพื้นที่สูงจำนวนมาก มีทั้งหมด 77 หลังคาเรือน จำนวน 312 คน ทางชุมชนและท้องถิ่นไม่มีการจัดเก็บข้อมูลผู้อาศัย และพบปัญหาขยะและนำ้เน่าเสีย
          3) บจก. ซีพีแรม ซึ่งผลิตขนม ตั้งอยู่ที่ 149/9 ม.4 ต. ต้นเปา อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ ลูกจ้างทั้งหมด 232 คน ชาย 95 คน หญิง 137 คน สัญชาติไทยทั้งหมด ผลการตรวจปฏิบัติถูกต้องไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
         4) บจก. เปลวทิพย์ ผลิตขนม ตั้งอยู่ที่ 88 ม.12 ถ. เชียงใหม่-สหกรณ์ ต.สันกำแพง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ มีลูกจ้างทั้งหมด 48 คน คนไทย 20 คน ชาย 7 คน หญิง 13 คน ต่างด้าว 28 คน ชาย 15 คน หญิง 13 คน สัญชาติเมียนมาร์ ผลการตรวจปฏิบัติถูกต้องไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
        5) บจก. เหรียญชัยขนส่ง เป็นสถานประกอบการที่ขนส่งสินค้า ตั้งอยู่ที่ 205 ม.2 ต. ต้นเปา อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ มีลูกจ้างทั้งหมด 13 คน คนไทย 11 คน แบ่งเป็น ชาย 6 คน หญิง 5 คน ต่างด้าว 2 คน เป็นชายทั้ง 2 คน ผลการตรวจปฏิบัติถูกต้องไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

 

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

TOP