Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะทำงานยกร่างทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 – 2564

pll_content_description

        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานยกร่างทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 – 2564 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยสังคม สถาบันวิจัยสังคมและทีมงาน ให้ความรู้และร่วมอภิปรายการจัดทำแผนด้านแรงงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีนางสาวบริพันธ์ ไชยวงค์แก้ว อดีตแรงงานลำพูน และนายมานพ วงศ์ทิพย์ อดีตแรงงานแพร่ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมด้วย

 

 

ฝ่ายงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

 

TOP