Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมรับมอบนโยบายฯ และร่วมเปิดศูนย์ประสานงาน การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ NEC

pll_content_description

             วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ  (NEC : Northern Economic Corridor) พร้อมมอบนโยบายอาชีวศึกษา “การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จบแล้วมีงานทำ” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน  พร้อมทั้งชมนิทรรศการผลงานนักศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนบน ชมระบบการบันทึกข้อมูลและการเชื่อมข้อมูล Big Data System) ของศูนย์ประสานงานของกลุ่มจังหวัด ซึ่งนายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมอธิบายการดำเนินงานของศูนย์แก่ที่ปรึกษารัฐมนตรี โดยผู้ร่วมงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ส่วนราชการ นายจ้าง/สถานประกอบการ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานกว่า 500 คน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

TOP