Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมในโครงการอบรม "พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน"

pll_content_description

               เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมในโครงการอบรม “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” เพื่อพัฒนาให้แรงงานของจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพพร้อมที่จะรองรับการแข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 และ thailand 4.0 โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ แรงงานใหม่ นักเรียน นักศักษา ประชาชนทั่วไปที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โอกาสและผลกระทบ การเตรียมความพร้อมกำลังแรงงานด้านวินัยอุตสาหกรรมและคุณภาพของแรงงาน โอกาสในการทำงานและการหางานทำทั้งในและต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาเพื่อการสมัครงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และรองรับการแข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น รวม 750 คน ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 2 วัน โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องนราวดี ชั้น 7 โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์

 

 

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

TOP