Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับไตรมาส 3 ปี 2562 (เดือนกรกฏาคม – กันยายน)

pll_content_description

TOP