Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกการประดิษฐ์ชิ้นงานจากไม้ไผ่ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

pll_content_description

           วันนี้ (30 มีนาคม 2561)นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำประดิษฐ์ชิ้นงานจากไม้ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่โป่ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 16คน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้ฝึกทักษะฝีมือ การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ และเตียง การฝึกอาชีพครั้งนี้ เป็นเพิ่มมูลค่าให้ไม้ไผ่ที่มีอยู่มากในชุมชน สามารถต่อยอดและเพิ่มราย หลังจากการฝึกมีตลาดรองรับในชุมชน โดยวิทยากรเป็นผู้หาตลาดให้

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

TOP