Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตร จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

pll_content_description

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จัดทำเกียรติบัตรและมอบให้กับชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
 
 
TOP