Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

อบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ และสหวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

          เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 60 เวลา 9.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ และสหวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย. 2560 ณ สวนสวรรค์ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ ทหาร อัยการ และข้าราชพลเรือน ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพกับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโดยพร้อมเพียง ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ  ภาพเพิ่มเติม

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

 

 

 

 

TOP