Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุฯ พิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด

pll_content_description

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางดุษณี  อัตนโถ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายวีระพันธ์  ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ และมีคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งฝ่ายภาครัฐ ภาคนายจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการจ้างแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

 

TOP