Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพบุลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

pll_content_description

              วันที่ 29 ธ.ค. 59 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบนโยบายทิศทางการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ รองรับนโยบาย Thailand 4.0 ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงานจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมฮอลลิเดย์ การ์เด้น ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 หน่วยงาน จำนวน 100 คน
             มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีองค์ความรู้ในด้านการให้บริการแก่ประชาชน การทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ส่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับความพึงพอใจสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ความพร้อม และตรงต่อเวลาในการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้บริการแก่ประชาชน อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด สามารถตอบสนองต่อแนวนโยบายของกระทรวงแรงงานและของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม
            โดยการอบรมดังกล่าว เน้นกิจกรรมการรู้จักตนเองและสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และแบ่งกลุ่มระดมความคิดในการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อรองรับรองนโยบาย Thailand 4.0

 

 

 

TOP